قیمت 340,000 تومان

ویژگی های دوره
نوع دوره: غیر حضوری
سطح دوره: متوسط
زبان: انگلیسی - فارسی
300 دقیقه(5 ساعت)
16 درس
روش دریافت: دانلود فایل دروس
گواهی مقدماتی مرکز تخصصی زبان به شیوه مادری

درس چهاردهم کتاب گرامر (Past Continues and Past Simple) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس چهاردهم فیلم آموزشی- همراه توضیحات بنده ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس چهاردهم فیلم آموزشی- فیلم خام ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس چهاردهم کتاب 4000 لغت پرکاربرد- تشریح لغات ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس چهاردهم کتاب 4000 لغت پرکاربرد- تشریح داستان ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس چهاردهم کتاب 4000 لغت پرکاربرد- صوت داستان فایل صوتی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس چهاردهم کتاب 4000 لغت پرکاربرد- فایل PDF فایل های ضمیمه

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس پنجم Effortless English - تشریح داستان به فارسی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس پنجم Effortless English - صوت خام داستان فایل صوتی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس پنجم Effortless English - پرسش و پاسخ فایل صوتی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس پنجم Effortless English - تشریح لغات توسط آقای A.J.Hoge فایل صوتی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس پنجم Effortless English - فایل PDF داستان فایل های ضمیمه

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس پانزدهم کتاب گرامر ( Present Perfect -1) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس پانزدهم فیلم آموزشی- همراه توضیحات فارسی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس پانزدهم فیلم آموزشی- فیلم خام ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس پانزدهم کتاب 4000 لغت پرکاربرد- تشریح لغات ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس پانزدهم کتاب 4000 لغت پرکاربرد- تشریح داستان ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس پانزدهم کتاب 4000 لغت پرکاربرد- صوت داستان فایل صوتی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس پانزدهم کتاب 4000 لغت پرکاربرد- فایل PDF فایل های ضمیمه

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس ششم Effortless English - تشریح داستان به فارسی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس ششم Effortless English - صوت خام داستان فایل صوتی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس ششم Effortless English - پرسش و پاسخ فایل صوتی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس ششم Effortless English - فایل PDF داستان فایل های ضمیمه

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس شانزدهم کتاب گرامر ( Present Perfect -2) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس شانزدهم فیلم آموزشی- همراه توضیحات فارسی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس شانزدهم فیلم آموزشی- فیلم خام ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس شانزدهم کتاب 4000 لغت پرکاربرد- تشریح لغات ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس شانزدهم کتاب 4000 لغت پرکاربرد- تشریح داستان ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس شانزدهم کتاب 4000 لغت پرکاربرد- صوت داستان فایل صوتی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس شانزدهم کتاب 4000 لغت پرکاربرد- فایل PDF فایل های ضمیمه

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس هفتم Effortless English - تشریح داستان به فارسی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس هفتم Effortless English - صوت خام داستان فایل صوتی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس هفتم Effortless English - پرسش و پاسخ فایل صوتی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس هفتم Effortless English - فایل PDF داستان فایل های ضمیمه

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس هفدهم کتاب گرامر ( Present Perfect -3) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس هفدهم فیلم آموزشی- همراه توضیحات فارسی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس هفدهم فیلم آموزشی- فیلم خام ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس هفدهم کتاب 4000 لغت پرکاربرد- تشریح لغات ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس هفدهم کتاب 4000 لغت پرکاربرد- تشریح داستان ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس هفدهم کتاب 4000 لغت پرکاربرد- صوت داستان فایل صوتی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس هفدهم کتاب 4000 لغت پرکاربرد- فایل PDF فایل های ضمیمه

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس هشتم Effortless English - تشریح داستان به فارسی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس هشتم Effortless English - صوت خام داستان فایل صوتی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس هشتم Effortless English - پرسش و پاسخ فایل صوتی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس هشتم Effortless English - فایل PDF داستان فایل های ضمیمه

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

chat_bubble_outlineنظرات

 • حسن جهانی( دانشجوی دوره )

  سلام جناب ستوده بزرگوار
  می خواستم بدونم سری داستان های کوتاه تو این قسمت نیست یا که کلا تموم شد آخه من نمی تونم پیداشون کنم

  • حمید رضا ستوده(مدیریت)

   سلام وقتتون بخیر
   سری داستان های کوتاه فقط 12 درس داشت که تموم شد.
   بخاطر اینکه کتاب 4000 لغت را راحتر متوجه بشید این 12 درس از سری داستان های کوتاه را ضبط کردم که سطح زبانی تان بالا بره .

 • edrisahmadi1313( دانشجوی دوره )

  خیلی خیلی ممنون بابت این همه زحمتان .

  • حمید رضا ستوده(مدیریت)

   سلامت باشید. امیدوارم که هر چه زودتر شما عزیز را در قله زبان انگلیسی ببینم

 • شیرین فانی( دانشجوی دوره )

  سلام استاد عزیز
  واقعا واقعا .صدتا واقعا گرامر درس ۱۵ ترم ۲ بی نظیره در رابطه با حال کامل بچه ها حتما بخونیدش مخصوصا کنکوری های عزیز
  ممنون وسپاسگزار از زحماتتون

  • حمید رضا ستوده(مدیریت)

   ممنونم شیرین جان
   خوشحالم این درس براتون مفید بوده
   به امید موفقیتتون

 • علیرضا( دانشجوی دوره )

  استاد عزیز سلام. کاش امکان دانلود یکجای هر ترم رو در سایت قرار بدین. دانلود تک تک درس ها طاقت فرساست. کافیه خودتون مطالب یک ترم رو در کامپیوترتون دانلود و پوشه بندی کنید و بعد تبدیل به فایل زیپش کنید و از طریق FTP به سرورتون انتقال بدین و در کنار همین لینک ها برای کسایی که تمایل دارن یکجا ترم رو دانلود کنن لینکش رو قرار بدین. مطمئن باشید این کار کیفیت کارتون رو بالاتر می بره. اگر از نظر فنی براتون مشکله من میتونم راهنماییتون کنم. شغل من برنامه نویسی و طراحی وب هست و به صورت کاملا رایگان هر کمکی بخواین در خدمتتون هستم.

  • حمید رضا ستوده(مدیریت)

   سلام عزیز
   ممنونم از پیشنهاد و راهنمایی بی نظیرتون
   در آینده نزدیک حتما این کار را انجام میدم.
   همچنین اگر نیاز به کمک از شما بزرگوار شد حتما مزاحمتون میشم
   به امید موفقیت شما دوست عزیزم
   شاد و تندرست باشین

 • مژگان افخمي( دانشجوی دوره )

  سلام استاد تدريستون بي نظيره ولي كاش در تلگرام بود چون تو سايت خيلي اذيت ميكنه هردفعه واردميشيم دوباره درس هارو باز ميكنه و دير باز ميكنه و هر دفعه بايد ايميل و بزنيم همين كار واقعا انرژي رو ميگيره واسه اومدن تو درس ها😞

  • حمید رضا ستوده(مدیریت)

   سلام وقتتون بخیر و شادی باشه
   ممنونم بزرگوار
   پوزش در تلگرام بعلت مسائل امنیت آموزشها واقعا به صلاح نیست.
   سرعت سایت واقعا مشکلی نداره .بعضی اوقات احتمالا اینترنت از سمت شما شاید سرعتش پایین باشه که اگه در زمانی دیگه مجدد وارد بشید مشکل برطرف بشه .
   همچنین نیاز نیست هردفعه ایمیل و رمز را وارد کنید یک مربع کوچیک زیرشون هست که نوشته منو بخاطر بسپارید .کافیه تیکشو فعال کنید

 • خسرو جدیدی( دانشجوی دوره )

  سلام اقای ستوده عزیز
  من مدتهاست شما رو فالو میکنم و خیلی راضی هستم
  خواهشا هر پنج ترم رو در غالب فلش بهم بدین هزینه فلش و پیک هم تقدیم میشه
  ترمهای بعدی هم بهمین شکل
  خیلی خیلی ممنون از لطف شما

  • حمید رضا ستوده(مدیریت)

   سلام عزیز ممنونم که من را برای آموزش زبان انخاب کردید و واقعا خوشحالم درخدمت عزیزی چون شما هستم .حقیقت امر اینه که درس ها بصورت هفتگی در سایت قرار میگیرند .کلیه ی درس های یک ترم شانزده درسه که شما میبایست هفته ای چهار درس را به اتمام برسونید که در طول ماه میشه شانزده درس .هر جمعه چهار درس جدید درون سایت قرار میگیره که شما با مراجعه به سایت میتونید وارد حساب کاربریتون که قبلا ثبت نام کردید بشید و درس ها را دانلود بفرمایید.البته این موضوع از ترم دوم به بعد هسش و ترم اول تمامی درس ها در سایت موجوده.
   باتوحه به این موضوعی که اشاره کردم فعلا فقط بصورت اینترنتی برام مقدوره در خدمتتان باشم ولی در آینده با تکمیل درس ها امکان پست هم قرار خواهم داد.
   موفق باشید

قوانین ثبت دیدگاه

 • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
 • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص دانشجویان دوره می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.